Avís legal, política de privacitat i cookies

LABOTIGADELAIAIA.COM és gestionada per SEASON ADVERTISING,S.L., societat limitada amb domicili al C/ Llull 70-72 2n-1a de Barcelona C.P. 08005 amb NIF B-63780928 inscrita en el registre mercantil de Barcelona en data 30 de març de 2005, Volum 37.362, Llibre 0, Foli 152, Secció general, Full 308924. D’ara endavant es denominarà Season.

A través de la present política de privacitat Season desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.labotigadelaiaia.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de galetes.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Season i el Reglament General de Protecció de Dades (5/2018), se l’informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

SEASON ADVERTISING,S.L.
B-63780928
Adreça postal: Carrer Llull 70-72 2n-1a 08005 Barcelona

Finalitat i conservació de les dades

Season tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:

  • Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i Season.
  • Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
  • Mantenir informats als Usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de labotigadelaiaia.com
  • L’Usuari solament rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent.
  • Aquestes dades solament seran tractats fins al moment en el qual l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per:

  • Execució de les obligacions contractuals i/o negociables.
  • Consentiment de l’interessat per a l’enviament de sol·licituds, inclusió o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

Les dades dels usuaris podran ser cedits a tercers per a la correcta manipulació i entrega de les compres efectuades a través de labotigadelaiaia.com.

Mesures de Seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per garantir aquesta política, el RESPONSABLE ha triat Mailchimp com a proveïdor d’enviaments (vegeu política de privacitat de Mailchimp) i Google com a proveïdor per al tractament de les dades (vegeu política de privacitat de Google). Les dues companyies compleixen amb els requisits legals i de seguretat necessaris per al compliment de la normativa europea de protecció de dades personals.

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a Season al domicili Carrer Llull 70-72 2n-1a 08005 Barcelona (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic info@season.com.

Així mateix, els usuaris podran contactar amb Season mitjançant l’adreça info@season.com o exclusivament per a deixar de rebre comunicacions publicitàries en l’enllaç enviat en cada correu electrònic.

Season informa l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que no es pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Season quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a Season, han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.